Kinderen en Creatie & Educatie – deel I

1.0  Inleiding

‘Het leven, maar ook het huidige onderwijssysteem is gebaseerd op overtuigingen’

We verkeren in een nieuwe periode, van nieuwe mensen en nieuwe vormen van onderwijs. Maar heden ten dag is kennis (internet) overal voorhanden en het lijkt alsof iedereen zich wenst te ontwikkelen op zijn eigen manier. Althans dat lijkt zo, want het huidige onderwijssysteem (‘uniformiteit’) heeft nog vele kenmerken van alle ‘oude gedaanten’. Veel onderwijsvernieuwers reageren dan ook eenzijdig, en zetten zich af tegen de gevestigde orde. Maar het onderwijs zou juist het hoogst haalbare ontwikkelingsmodel moeten zijn, en wel op basis van vernieuwende, geherformuleerde inzichten. Inzichten die betrekking hebben op de ware betekenis van het leven en niet zoals de ontwikkelingspsychologie dat eeuwen lang heeft getracht te (her)formuleren.

De onderwijsdiscussie gaat voornamelijk over geld en gelijk (wie heeft de macht en wat wordt beslist), terwijl het zou moeten gaan over (innerlijk) geluken gezondheid (wat goed is voor het individu!). De cruciale vragen zouden moeten zijn: ‘Hoe denk je dat mensen zich gaan ontwikkelen en wat voor consequenties heeft dat voor het onderwijs; voor de bestaande overtuigingen die wij hebben over het leven zelf?’

Wat is er dan nodig om in ons gedifferentieerde onderwijsland nog te weten of de waarden die ‘gezamenlijk worden onderschreven’, gehaald worden? Ofwel, wanneer benutten we elk talent van ieder kind? Het creëren van overstijgende kernwaarden, zoals welbevinden, betrokkenheid, verbondenheid met anderen en zijn omgeving, verbonden zijn met alles wat leeft? Is dát de oplossing? Of nog scherper en beter geformuleerd: hoe kunnen we de hogere behoeften zoals waarheid, schoonheid, esthetische waardering, gezondheid, spiritualiteit, rechtvaardigheid, speelsheid, vrijheid, onafhankelijkheid, eenvoud, levendigheid van ieder kind bevredigen?

Waarom dan niet het traditioneel vernieuwingsonderwijs de rug toekeren en opzoek gaan naar een nieuw onderwijssysteem – het hoogst haalbare ontwikkelingsmodel – genaamd, Creatie-Educatie-Onderwijssysteem! ‘Gericht zijn op wat er werkelijk in de kinderen omgaat!’

Op zoek naar een dynamisch, hanteerbaar model!

2.0 Spiritualiteit in het onderwijs
‘De klas als spirituele werkplaats’

Spiritualiteit werpt licht op het ‘mysterie’ van het bestaan. In de spiritualiteit gaat het om de kern van het mens-zijn in relatie tot de ware betekenis van het leven! We moeten ons terdege beseffen dat spiritualiteit niet in de hemel afspeelt, maar ook op een bouwterrein. Goed onderwijs kan daarom niet zonder deze spirituele invalshoek. Leraren willen hun leerlingen en studenten immers niet alleen kennis, vaardigheden en gedrag bijbrengen, maar hen ook doen groeien in een grondhouding van eerbied voor het leven.
Spiritualiteit is vormend maar tegelijk ook omvormend, voedend en confronterend. Aangesproken door het ‘mysterie’ leert een mens vertrouwen op zichzelf, op de ander en op wat er geheimvol innerlijk groeit. Spiritualiteit biedt richting, maakt gevoelig voor wat goed en waarachtig is, zowel in het individuele als gemeenschappelijke leven. Vanouds werd dit werkelijkheidsgebied via godsdienst en filosofie ter sprake gebracht. Maar voor velen is deze taal betekenisloos geworden, met als gevolg dat de dimensie van het ‘mysterie’ in onze samenleving nauwelijks nog wordt onderkend!

Spiritualiteit behoort ongetwijfeld tot de kern van religies. Maar is er ook in de school plaats voor? En als er op school al plaats voor is, kan spiritualiteit daar ook geleerd worden? En als spiritualiteit in school geleerd kan worden, kun je dat leren ook toetsen?
Eén van de meest verwarrende gedachten is wel het misverstand dat spiritualiteit iets exclusief christelijks is; dat spiritualiteit een kundigheid is voor experts (Iman, pastoor of dominee). Besef en realiseer je dat spiritualiteit er voor iedereen is,  ongeacht ras, geloof, leeftijd en zienswijze! Niemand behoort te worden uitgesloten! Want waar het in de spiritualiteit om gaat is, dat je leert toegang te krijgen tot je innerlijke zelf; dat je je verbonden voelt met de bron van het bestaan;  dat je leert luisteren naar je hogere zelf of je intuïtie! En daarvoor heb je geen spirituele elite – religieuze leiders of theologen – voor nodig!

Het Nieuwe Leren wordt dan niets anders dan het levensbeschouwelijke leren; het leven aanschouwelijk maken door te ervaren! Leren hoe je van het leven genieten moet, wordt dan een levenshouding!

‘Leren is ontdekken wat je reeds weet. Doen is laten zien dát je het al weet’.

3.0  Slot

Stelling: Het huidige onderwijssysteem is een ramp voor veel hoogontwikkelde (nieuwetijd-)kinderen.

‘Lesmateriaal en lesinstructies zijn vooral gericht op het auditief- volgordelijke denken’

In Nederland zijn er vermoedelijk duizenden (nieuwetijd-)kinderen of hoogontwikkelde kinderen die slecht functioneren binnen het huidige onderwijssysteem. Ontelbare problemen, zoals de lesmethoden en het lesmateriaal sluiten niet aan bij de wijze waarop het kind leert, de paranormale vermogen en ervaringen van kinderen worden niet serieus genomen, kinderen zijn snel overprikkeld, etc. ,etc.  waarvoor geen adequate oplossing op scholen in het reguliere onderwijs (nog) kan worden gevonden. Natuurlijk wordt van uit de intuïtieve ontwikkelingen oefeningen aangereikt om de overprikkeling enigszins te voorkomen, maar het blijkt dat dit (nog steeds) niet voldoende is.

Want …….  het onderwijssysteem in Nederland is overwegend gericht op taaldenkers én het ontwikkelen van de kwaliteiten van onze linker-brein: de cognitie. Zowel het lesmateriaal als de lesinstructies zijn vooral gericht op het auditief-volgordelijke denken, verbonden met de linkerhersenhelft. Daarbij komt ook nog dat de leerkracht veel verbale instructie geeft en verwacht nadien een letterlijke reproductie [‘het uit hoofd leren van feitenkennis’] van feitelijke informatie.Dit maakt dat visuele en/ of intuïtief ingestelde leerlingen tegen diverse problemen aan (kunnen) lopen; bijvoorbeeld moeite met taal, moeite met rekenen, etc.

3.1 Het schoolse systeem

‘Lesmateriaal en lesinstructies zijn vooral gericht op het auditief- volgordelijke denken’

Hoog-sensitieve en hoogontwikkelde kinderen moeten meedoen in een schoolsysteem waarbij wijze van spreken een ‘taal’ wordt gesproken die zij onvoldoende begrijpen, met gevolg dat zij in de war raken en ‘dommer’ of ongemotiveerder lijken dan ze zijn. Vaak verliezen ze in groep 3 alle interesse in school, omdat ze door een verkeerde lesinstructie moeite krijgen met automatiseren, moeite krijgen met spelling en klinkerklanken gaan verwisselen. In hun hoofd is het overvol, door het vele associëren zijn alle informatie [‘ze zijn overprikkeld’] door elkaar en weten ze niet meer de juiste antwoorden te geven.
Als leerkracht heb je het idee dat er meer in deze kinderen zit dan eruit komt. Ze scoren laag op avi- testen en Cito-toetsen, maar met een beetje persoonlijke begeleiding of het loslaten van het tijdsaspect scoren ze juist heel hoog.

3.2 Het nieuwe spiritueel onderwijs?
‘Groeiende behoefte aan een nieuw onderwijsvorm’

Het wordt tijd voor een nieuw onderwijssysteem, te weten het Creatie & Educatie Onderwijssysteem.

Creatie & Educatie = het nieuwe denken = ‘denken van het hart!’ Het hoogst haalbare ontwikkelingsmodel

De toekomst van onze kinderen ligt bij scholen die het leerdoel van ‘Creatieve Educatie’ hoog in het vaandel zullen hebben. Waar het hierom gaat, is dat aan kinderen en jongvolwassenen wordt getoond |Wie-Ze-Werkelijk-Zijn|. Waar het ook om gaat, is dat ze zich openstellen voor de Schepper binnenin. Ze moeten kunnen leren en geloven in zichzelf als de Bron van hun ervaringen en als autoriteit van hun leven. Ze moeten worden teruggeleid naar hun eigen innerlijke wijsheid en ze moeten worden aangemoedigd om zelf hun eigen meest innerlijke waarheid vorm te geven. Niet steeds maar weer die oude, onvolledige overtuigingen van die anderen blijven herhalen en kopiëren!

Creatie-Educatie-Onderwijs: ‘Leren hoe je van het leven genieten moet, wordt een levenshouding!’

Hans Zevenboom

link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=209:kinderen-en-creatie-a-educatie-onderwijssysteem-deel-ii&catid=36:nieuwsbrieven&Itemid=60