Het probleem bewustzijn

Het probleem bewustzijn

  • Inleiding

‘Met bewustzijn bedoelen we dat wij onze ogen geopend hebben, dat wij geluiden om ons heen horen, dat wij dingen om ons heen kunnen zien en voelen. We kunnen zelfstandig handelen, voelen en denken!’

De termen ‘het onbewuste’, ‘het onderbewuste’ en ‘het onderbewustzijn’ worden nogal eens flink door elkaar gebruikt, wat aanleiding geeft tot veel begripsverwarring. Met het onbewuste en het onderbewuste worden geestelijke processen (gedachten en gevoelens) bedoeld, die plaatsvinden zonder dat we daar bewust mee bezig zijn. Het onbewuste en het onderbewuste zijn echter voor de wetenschappers niet meetbaar of waarneembaar, en de termen worden dan ook slechts gebruikt om de ingewikkelde processen in de hersenen te kunnen omschrijven.
De algemeen (over)heersende wetenschappelijke opvatting is dan ook, dat bewustzijn een biochemisch bijproduct van de hersenen [Richard Dawkins en Stephen Jay Gould] is! Maar tot nu toe begrijpt niemand hoe een besluit tot stand komt of hoe de fantasie op gang komt! Ook een probleem is de vraag waaruit het bewustzijn bestaat of hoe definiëren we het bewustzijn nu eigenlijk?.
Het fenomeen bewustzijn wordt als één van de grootste onopgeloste problemen van de filosofie en (natuur)wetenschap gezien.

‘Het denken, de regisseur van ons bewustzijn (?)’

Veel onderzoek is gebaseerd op het zoeken naar een materiële basis voor het bewustzijn. Maar de realiteit is dat er tot nu toe alleen maar verbanden en neurale correlaties zijn ontdekt. Nergens staat vast wat precies de oorzaak is. Bovendien is veel modern wetenschappelijk onderzoek naar het bewustzijn gebaseerd op afbeeldingstechnieken (bijvoorbeeld MRI-scans). Daarmee kun je alleen maar activiteiten waarnemen, maar niet de inhoud van bewustzijn! Dus gevoelens en gedachten spelen eigenlijk géén enkele rol in dat wetenschappelijk onderzoek!

  • Het individuele bewustzijn

Een aantal nieuwe onderzoeken duidt erop, dat ons bewustzijn een elektromagnetische grondslag heeft; bewustzijn is namelijk energie zo heeft men ontdekt. Prof. Johnjoe McFadden (School of Biomedical an Life Sciences, University of Surrey, Verenigd Koninkrijk) is van mening, dat er informatie ligt opgeslagen in het elektromagnetisch (energie)veld dat de hersenen omgeeft! Het elektromagnetisch veld van de hersenen zorgt voor de verbindingen die kenmerkend zijn voor het bewustzijn, dat onze handelingen beïnvloedt en onze wil manifesteert. Om nog een stapje verder te gaan heeft neurobioloog Sue Pockett aangevoerd, dat het elektromagnetisch veld van de hersenen hét bewustzijn is!

Volgens Gerrit Teule, informaticus en wetenschapsdenker, ontstonden bewustzijn en materie op hetzelfde moment tijdens de oerknal! De (menselijke) geest is ons dus niet van buitenaf ingeblazen, zoals in het christendom wordt gepredikt, maar zat volgens Teule al vanaf het begin opgesloten in de materie zelf.
Zijn conclusie is, dat geest en materie zijn innig en onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Volgens de Franse kernfysicus  Jean Charon waren ‘ze’ zelfs onscheidbaar één geheel. Geest en stof zijn dan ook geen aparte verschijnselen, maar één en dezelfde ´psycho-materie´. Charon meende ook dat álle materie bezield is met bewustzijn, het DNA [1]. ´Dode materie´ bestaat dus niet! Ook een steen heeft in zijn (mijn) visie bewustzijn. Dat bewustzijn is bovendien voortdurend in ontwikkeling.

[1] DNA = Divine Natural Awareness of het Goddelijk Natuurlijk Bewustzijn dat vertegenwoordigd is in ieder cel-geheugen.

Cardioloog Pim van Lommel deed de afgelopen twintig jaar onderzoek naar bijna-dood ervaringen bij patiënten die een hartstilstand hadden overleefd. Volgens Van Lommel is de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt om het verschijnsel ‘BDE’ te kunnen duiden. ‘Het bewustzijn is géén product van de functie van de hersenen. ‘Het is primair aanwezig in het universum en de hele materiële wereld komt eruit voort’. ‘Ik denk daarom dat de hersenen geen producerende, maar een faciliterende functie hebben voor het ervaren van bewustzijn. Dat is op zich geen nieuw idee: het is een eeuw geleden ook al naar voren gebracht door onder meer de psycholoog William James’, zegt cardioloog Pim van Lommel.
Deze gedachte zet in wezen de (wetenschappelijke) wereld op zijn kop. Onze hele wereldbeeld verandert erdoor. Het zou kunnen betekenen dat bewustzijn primair in het universum aanwezig is, en dat alles wordt gevormd vanuit het bewustzijn! Het hele universum, de hele materiële wereld is dus eerder een gevolg van bewustzijn dan de oorsprong ervan! Het is een volstrekt ander concept, een volkomen andere denkwijze over ons individueel bewustzijn!

3.0 Het scheppingsproces

‘Bewustzijn is alles en schept je ervaring’

Het leven drukt zich uit op zeer veel verschillende bewustzijnsniveaus. Hoe hoger het bewustzijnsniveau is hoe groter de mate van zelfdefiniëring. Men heeft dan een steeds groter vermogen om zelf te kiezen en zelf te beslissen, te verkondigen en te verklaren, uit te drukken en te vervullen wat de meest verheven notie is van wie en wat men is. Elke handeling is dan een daad van zelfdefiniëring.
Maar een hoger bewustzijnsniveau is niet ‘beter’, dan een lager bewustzijnsniveau; het is alleen maar hoger. In de zesde klas zitten is niet ‘beter’ dan in de derde klas zitten. Het betekent gewoon dat je in de zesde klas zit. Door de acties die ze kiezen, door hun levenswijze, verkondigen bijvoorbeeld dieren op welk niveau ze zich bevinden. Mensen doen dat ook!

Je bent altijd in een scheppingsproces betrokken. Elk moment, iedere minuut, elke dag. Gebeurtenissen, voorvallen, happenings, voorwaarden, omstandigheden ….. ze worden allemaal geschapen vanuit het bewustzijn. Vanuit het individuele bewustzijn, dat sterk genoeg is om dergelijke situaties aan te trekken.
Je kunt je misschien nu voorstellen hoeveel creatieve energie wordt losgelaten als twee of meer in Gods Naam bijeen zijn; het collectieve bewustzijn!

4.0  Slot

‘Bewustzijnsverschuiving’
‘Groepsbewustzijn of het collectieve bewustzijn’

Alles is het resultaat van bewustzijn!

Mensen hebben lang geprobeerd problemen op te lossen op het ‘doe-niveau’, en zonder succes. Dat komt omdat echte veranderingen altijd worden gerealiseerd op het niveau van het ‘zijn’, niet op het niveau van het ‘doen’. Oké, wij hebben wel wat ontdekkingen gedaan, vooruitgang geboekt, en wij hebben onze technieken verbeterd, en wij hebben op die manier ons leven gemakkelijker gemaakt,……….. maar het is niet duidelijk of wij ons leven ‘beter’ hebben gemaakt. Wij hebben nog steeds te maken met veel van dezelfde problemen waar wij al eeuwen mee te maken hebben op onze planeet.
Onze opvatting dat de aarde er is om door de dominante soort te worden geëxploiteerd, is daar een goed voorbeeld van. Wij zullen niet veranderen wat wij doen tot wij veranderen hoe wij zijn; totdat wij beseffen |wie-wij-werkelijk-zijn|! Wij moeten onze ideeën dus veranderen over hoe wij zijn in relatie met onze omgeving, en alles wat zich daarin bevindt voor wij ooit anders gaan handelen. Dat is een kwestie van bewustzijn. En je moet bewust worden voor je het bewustzijn kunt veranderen.

Maar de meeste  mensen voelen zich bedreigd door groepsbewustzijn. Een concept als het collectief belang, een verenigde wereldvisie of een God die in eenheid met de hele schepping bestaat, eerder dan er apart van te staan. Deze vrees voor alles wat tot eenwording leidt en de verheerlijking door onze planeet van ALLES dat scheidt, produceert verdeling, disharmonie, en twist. Toch lijkt het dat wij niet in staat zijn te leren van onze eigen ervaringen en wij blijven daarom maar in ons gedrag volharden met uiteindelijk altijd dezelfde  verwoestende resultaten.
De gebeurtenissen op onze planeet – zoals ze nu al 3000 jaar op regelmatige basis plaatsvinden – zijn dus een weerspiegeling van het collectieve bewustzijn van jou, of jouw groep; de hele groep van onze planeet. En dat overheersende bewustzijn kan je het beste omschrijven als primitief.

Eén om te onthouden is: bewustzijn is alles en schept je ervaring. Groepsbewustzijn is daarentegen krachtig en produceert uitkomsten van onuitsprekelijke schoonheid of lelijkheid. De keuze ligt bij ons allemaal! Niemand uitgezonderd. Toch wil ik ervoor pleiten dat wij ons niet in (geloofs-)wetten laten verstikken. Wetten die moeten garanderen dat mensen vrij kunnen ademen! Je kunt namelijk ethiek niet in wetten vastleggen. Je kunt gelijkwaardigheid niet afdwingen. Wat dus nodig is, is een verschuiving van het collectieve bewustzijn, niet iemand die dat oplegt. Gedrag (net als (geloofs-)wetten of overheidsprogramma’s) moet aan het ZIJN ontspringen en een ware reflectie vormen van |Wie-je-bent|!

Hans Zevenboom
Link:
http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/217-het-probleem-bewustzijn-maart-2016