Kinderen en Creatie & Educatie – deel II

Kinderen en Creatie & Educatie – deel II

september 2014

1.0  Inleiding

Wat is hoog-sensitief nu werkelijk?

Om mogelijke misverstanden over het nieuw te introduceren onderwijssysteem – het Creatie & Educatie-Onderwijssysteem – te voorkomen, wil ik graag het begrip hoog-gevoeligheid in een ander daglicht plaatsen zodat we het feit dat we hoog-sensitief, matig sensitief, of niet-sensitief gaan opvatten als verschillende maten van bewustzijn van onze gevoeligheid. Besef dat onze gevoeligheid altijd ‘werkzaam’ is, maar daar zijn we in de meeste gevallen onbewust van!
Gevoelig-zijn of worden is veel meer dan een bewustwordingsproces! Het is ….. Zijn! Een goddelijk ervaringsproces van het leven.

Velen van ons zijn zich niet bewust van hun gevoeligheid en pikken zonder het te beseffen nauwelijks waarneembare informatie op die net onder de grens van het bewuste denken liggen.  Als gevolg daarvan voelen we een onverklaarbare ‘bewegingsdruk of –drang’ vanuit het onderbewuste (het hogere zelf, de ziel) naar boven komen, wat tot gevolg kan hebben dat we ons zonder aanwijsbare reden overspoeld of zelfs verlamd kunnen voelen, of boos of geïrriteerd zijn op mensen of situaties in onze directe omgeving. Er is als het ware een onbalans ontstaan tussen het denken en het Zijn; tussen de geest en de ziel, tussen denken en voelen!
Sommigen van onze kinderen hebben een bewuste gevoeligheid en zijn in staat de subtiele informatie (= energieën) die we oppikken uit de buitenwereld zonder de negatieve gevolgen te identificeren, maar ondanks dat hun gevoeligheid optimaal weten te benutten.

Wij zijn…..energiewezens; samengeklonterde energievormen.Wij zijn allemaal als gevoelige en empathische wezens geboren, maar door het gemis aan bevestiging en ontwikkeling tijdens onze jeugd wordt dit vermogen dikwijls geblokkeerd of weggestopt ‘voor later gebruik’.

2.0  Ziel en Geest, in relatie tot de hersenen

Een nieuwe visie over de ‘werking’ van de hersenen

De hersenen zijn zelf niet in staat – in tegenstelling tot wat vele wetenschappers beweren – om zelf gedachten te genereren of bepaalde handelingen te doen als ze niet worden aangestuurd! In de hersenen wordt via het aansturingsproces middels verschillende impulsen bepaalde verbindingen tot stand gebracht en zodoende worden de lichaamsfuncties bestuurd. Omdat er een heel wezenlijke relatie bestaat tussen ziel, geest en fysieke lichaam is het zo, dat er – middels ‘interne communicatie ‘-  er wel degelijk overleg tussen de verschillende aspecten van het mens-zijn wordt gepleegd. Vele wetenschappers denken dat het de geest is die de hersenen aansturen, maar het blijkt dat het niet de hersenen zijn die op een willekeurig moment iets deden, maar er is een ‘patroon’ waarneembaar (energetisch) dat wordt bepaald door de ziel; het innerlijke of het hogere Zelf en niet de geest (het bewuste, de breinmassa).

Neen, het is de ziel die het (levens-)programma aangeeft dat via het mens-zijn moet worden uitgevoerd, en …. dát kan alles zijn. Door het leven te aanvaarden, krijgen wij als mens informatie van buitenaf via het aura-energieveld en het chakra-systeem binnen [Nieuwsbrieven: ‘Chakra’s, okt. 2011 & ‘Aura’, sept 2011]. De ingekomen signalen , dat wil zeggen, wat je ziet, hoort, voelt, ruikt, etc. wordt verwerkt en vergeleken met het ‘basisprogramma’ of de levensopdracht van de ziel; het menukaartje! Aan de hand daarvan worden er allerlei acties ondernomen. Het klinkt misschien allemaal technisch, maar dat is in wezen de basisfunctie van de hersenen; actie of handelen. De ziel is dus het ‘stuur’ dat de gewenste (levens)richting of het te volgen levenspad aangeeft!
Maar in sommige gevallen – in bepaalde situaties in het leven – lijkt het alsof de ziel de sturing heeft losgelaten, omdat het fysieke lichaam geestelijke verwarring vertoont met als gevolg dat het lichaam niet in balans. Niet in balans is met de ziel, én de geest!

Veel aardse herinneringen (gedachteconstructies) worden nietdoor de ziel opgenomen, maar door de geest ! De ziel verlangt ernaar om alle individuele aspecten van Zijn Goddelijkheid te ervaren. Het wil zichzelf volledig kennen, empirisch, en zichzelf uitbreiden en ‘overnieuw’ recreëren – een alsmaar grotere versie van zichzelf worden – én de manier waarop zij dit doet, is door het Rijk van het Relatieve (de aarde) in een geïndividualiseerde vorm binnen te gaan.
Er zit aan de aardse (levens)ervaringen van de ziel dan ook geen analytische functie aan vast en ook geen conclusies aan verbonden. Ook is er geen tijdselement waarin gebeurtenissen elkaar automatisch opvolgen en er is ook geen sprake van dat de ene gebeurtenis een gevolg is of blijkt te zijn van een eerder ondernomen actie. Neen niets van dit alles. De (levens)ervaringen in haar totaliteit zijn in de ziel aanwezig – opgeslagen op de harde schijf – als een energie, die je kunt voelen en tegelijkertijd kunt begrijpen als je de spirituele ladder hebt leren beklimmen!

Je gevoel is je waarheid. Wat het beste is voor jou, is wat waar is voor jou!

3.0 Een NIEUW inzicht
‘Bovenbewustzijn van hoogontwikkelde kinderen?’
‘Het Christusbewustzijn’


Iedereen weet zo langzamerhand wel wat het (onder)bewustzijn is. Maar misschien is het toch verstandig dit nog eens uit te leggen; wat bijvoorbeeld het verschil tussen het hogere en bovenbewustzijn is in relatie tot hoogontwikkelde energiewezens [HOW]? Het ‘Christusbewustzijn’.

Terminologieën

De termen ‘het onbewuste’, ‘het onderbewuste’ en ‘het onderbewustzijn’ worden nogal eens flink door elkaar gebruikt, wat aanleiding geeft tot veel begripsverwarring. Met het onbewuste en het onderbewuste worden geestelijke processen (gedachten en gevoelens) bedoeld, die plaatsvinden zonder dat we daar bewust mee bezig zijn. Het onbewuste en het onderbewuste zijn voor de wetenschappers niet meetbaar of waarneembaar, en de termen worden dan ook slechts gebruikt om de ingewikkelde processen in de hersenen te kunnen omschrijven. [Nieuwsbrief, Psychiatrie en Pseudowetenschappen, deel Ii – juni 2013].

Het (menselijk) bewustzijnvan spiritueel (hoog)bewuste(r) mensen opereert in wezen continu op vier niveaus, te weten:

1. Het onderbewustzijn
2. Het bewustzijn
3. Het hoger bewustzijn
4. Het bovenbewustzijn

Het onderbewuste niveau is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid onbewust creëert. Onbewust wil zeggen, dat je nauwelijks beseft dat je dit doet, laat staan waarom. Dit is geen minderwaardig ervarings- of scheppingsniveau, veroordeel het dus niet. Het is een gave, want het staat je  toe dingen automatisch te doen, zoals je haar laten groeien, met je ogen knipperen of je hart laten slaan; of een onmiddellijke oplossing voor een probleem te vinden. De onderbewuste geest is dus bestemd om alle automatische taken van het lichaam te besturen en eveneens elke gebeurtenis, elke ervaring, elke indruk, elk gevoel en alle gegevens op te slaan die het wezen door het lichaam via de bewust geest krijgt aangereikt.
De bewuste geest of het bewustzijn (het bewuste niveau) is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid kent en creëert in een gedeeltelijke bewustzijn van je daden. Hoe groot dat bewustzijn is, hangt af van je ‘bewustzijnsniveau’. Dat is het fysieke niveau. De bewuste geest is bestemd om de taak van de totale gegevensverzameling op elk moment van het NU te beheren. Hij verzorgt ook de analyse van gegevens uit het verleden, het bevattingsvermogen en de begripsvorming, de toekomstprojectie en allen zintuiglijke feedbackfuncties. Op deze manier brengt hij onze ervaring van het huidige moment voort.
Het hogere bewustzijnsniveau heeft de taken toegewezen gekregen die te maken hebben met de begripsvorming vanuit het totale bewustzijn, de koppeling tussen lichaam, verstand en geest, spontane creatie, visionair inzicht en de zich manifesterende impuls van de ziel ofwel de intentie van het NU. Het hoger bewustzijn is het ervaringsgebied waar je je eigen werkelijkheid kent en creëert in het  volle bewustzijn van je daden. Dit is het niveau van de ziel. De meesten van ons herkennen je hoger bewuste bedoelingen niet op bewust niveau, sommigen wel!
Het bovenbewustzijn heeft alle bovenstaande taken gecombineerd toegewezen gekregen, en ook de allerbelangrijkste functie van het wezen: de integratie van de individualisatie van de Non-differentiatie, d.w.z. van de Enkelvoudige Ziel met de Enige Ziel ; de Ziel van God. Op dit bovenbewuste niveau ben je permanent verbonden met God en Alles-wat-er-Is! Je bent met God Eén geworden zonder dat je vergeet wie je als individu bent!
Het bovenbewustzijn is dat niveau van ervaring waarbij het hogere bewustzijn, het bewustzijn en het onderbewustzijn één worden en vervolgens worden overstegen. Dit drie-in-één niveau van bewustzijn zou je dus bovenbewustzijn kunnen noemen. Sommigen noemen het ook wel ‘Christusbewustzijn’ of ‘verlicht bewustzijn’. Het is een volledig geïntegreerd bewustzijn; het allerhoogste vibratie-niveau dat haalbaar is!

Besef en realiseer je dat het onderbewustzijn ofwel het laagste niveau van de geest je weg duwt van God, terwijl het bovenbewustzijn ofwel het hoogste niveau van de zuivere geest (de ziel) je naar God toe trekt! Je zou dit de duw- en trekbeweging kunnen noemen die de wetenschappers al jaren proberen te verklaren; de dualiteit, liefde geen liefde, afgescheiden zijn van en niet-afgescheiden zijn van ………… alles.

4.0 Slot

De mens bestaat uit licht én energie. Naast een fysiek lichaam hebben we een aura-veld dat we kunnen beschouwen als het ‘verlengde van ons bewustzijn’, maar dat op bepaalde gekwantificeerde niveaus uit hogere frequenties bestaat. Anders gezegd: je emoties – je energiegeschiedenis  – zijn leesbaar en voelbaar in je aura-veld. Het subtiele emotionele energielichaam (de ziel) is een energieveld, dat ons fysiek lichaam omgeeft en doordringt en onze gevoelsaard is er een attribuut van.
Door nu te leren hoe we energie door ons fysieke en ‘emotionele energielichaam’ – het elektromagnetisch energieveld of lichtlichaam – kunnen bewegen, wordt het gemakkelijker om ons op een harmonieuze manier te ontwikkelen. Vandaar, dat het van wezenlijk belang is onze gevoelsaard te cultiveren. Leer dus spreken en denken vanuit het zuivere gevoelsleven, want het zuivere gevoel (emotie) is de taal van de ziel die tot je spreekt.

Je verstand is een instrument, slechts een hulpmiddel! Je kunt het voor een bepaalde taak gebruiken en na gebruik berg je het weer op. Maar in de praktijk is het zo, dat tachtig tot negentig procent van wat de meeste mensen denken niet alleen zichzelf steeds herhaalt en nutteloos is, maar dat door het disfunctionerende en vaak negatieve karakter – het zgn. piekeren – veel ervan ook schadelijk is. Observeer je denken maar eens, dan ontdek je dat dit waar is.
Er gaat dus veel levensenergie hierdoor verloren. Het verstand is in wezen een overlevingsmechanisme, meer niet! Aanval op en verdediging tegen anderen, het verzamelen, opslaan en analyseren van informatie – daar is het goed in, maar het is in het geheel niet creatief. Alle (levens)kunstenaars scheppen vanuit een plek van niet-denken!

Gevoeligheid kan een kracht worden en je een geweldige vaardigheid geven bij het vinden van je weg in het leven; bij het verkrijgen van wijsheid!

Wanneer we ons bewust worden van onze ware aard als energetische wezens, wanneer we onze ‘innerlijkheid’ binnengaan en bewust het mysterie van het bewustzijn onderzoeken, dan ‘overkomen we onszelf’, dan overtreffen we ons zelf. Er zijn nog steeds mensen die zelfreflectie, contemplatie, meditatie en yoga nog steeds beschouwen als ‘navelstaren’. Klinisch onderzoek levert steeds meer empirische bewijzen dat innerlijk werk de energetische trillingen van de persoon in kwestie in positieve zin verandert. Of het nu om elektromagnetische gravitatie- of – kwantumwetenschappen gaat, de ontwikkeling tonen aan wat grote mystici en spirituele tradities ons al eeuwenlang voorhouden: we zijn lichtwezens, energiewezens met een creatieve intelligentie die volledig zijn toegerust om bewust deel te nemen aan de evolutionaire impulsen van het universum en te komen tot volledige zelfrealisatie.

‘Het samengaan van mystiek en nieuwe wetenschappen heeft ons tot aan de drempel van ons mens-zijn gebracht’.[Michael Talbot]

Als je energietrilling hoog, snel en helder is – hoogontwikkeld energiewezen -, ontvouwt je leven zich  moeiteloos en is het in overeenstemming met je bestemming, terwijl een lagere, tragere en meer verstoorde trilling een leven vol moeilijkheden en teleurstellingen schept! Een mogelijke, eventuele overgang naar het intuïtie-tijdperk heeft alles te maken met wat je begrijpt van en doet met energie, en hoe je een functionele hogere gevoeligheid ontwikkelt! Je wordt geleidelijker bewuster, gevoeliger, helderziender, empathischer en liefdevoller, omdat je bewustzijnsniveau overeenkomt met steeds hogere trillingsfrequenties.
Het is daarom van groot belang dat je leert werken met je gevoeligheid, het zuiver houden van je persoonlijke vibraties (aura-energieveld en chakrasysteem) en het gebruiken van bestaande ‘frequentieprincipes’ die voor  jou de grootste uitdaging zullen zijn.

Hans Zevenboom

Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/210-kinderen-en-creatie-a-educatie-onderwijssysteem-deel-ii-september-2014